+38(097)708-37-17, +380(63)148-47-28

Адвокат Смоленко Александр Иванович

Все виды юридических услуг . Адвокат Харьков

Адміністративний суд відмовив у повному обсязі у відшкодуванні витрат пов'язаних з утриманням курсанта під час навчання

В обґрунтування позову позивач зазначив, що відповідачем не було виконано вимоги контракту про проходження військової служби (навчання) у ЗСУ, відтак, останній обтяжений обов`язком з відшкодування витрат, пов`язаних з його утриманням, сума яких є  554 307,70 грн. По справі було відкрито спрощене провадження по справі в порядку, передбаченому ст. 257 КАС України та запропоновано відповідачеві надати відзив на позов.

Копія ухвали про відкриття спрощеного провадження була надіслана відповідачу, та отримана ним.

Відповідач надав відзив на позов, в якому просив у задоволенні позову відмовити, з тих підстав, що з розрахунками витрат його не ыбуло ознайомлено та позивачем не надано підтверджуючі правильність таких розрахунків докази. Також, відповідач вказав, що має статус учасника бойових дій, який ним було отримано ще до зарахування до позивача в якості курсанта, відтак, він користується певними пільгами.

Позивач надав відповідь на відзив про помилковість доводів відповідача.

Відповідно до  ст. 257 КАС України, за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Відповідно до ч. 5 ст. 262 КАС України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється згідно до вимог ст.229 КАС України.

Дослідивши матеріали справи, суд виходить з наступного .

Між Міністерством оборони України в особі позивача та відповідачем укладено контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, відповідач зобов`язувався  сумлінно виконувати вимоги статутів ЗС України, накази командирів та добровільно відшкодувати витрати пов`язані з його утриманням у вищому військовому закладі, в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість.

  Відповідача було зараховано  на навчання на 1 курс відповідним наказом від 20.08.2015 року № 381 та з 31.08.2015 року зараховано до списків особового складу факультету та поставлено на всі види забезпечення ( наказ від 31.08.2015 року № 179). Також, матеріали справи містять відповідні накази про переведення відповідача на наступні курси навчання з 2 по 5-й.

Наказом позивача від 08.11.2019 року № 27-К відраховано відповідача з числу курсантів, розірвано контракт через недисциплінованість та звільнено з військової служби через службову невідповідність та наказом від 08.11.2019 року № 248 виключено зі списків особового складу та всіх видів забезпечень.

З відповідачем 08.11.2019 року проведено бесіду відносно відшкодування витрат на утримання у ВНЗ.

Позивачем було підготовлено відповідні довідки - розрахунки витрат та, внаслідок непогашення таких відповідачем, позивач звернувся за їх стягненням у судовому порядку.

Відповідно до ст.24 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", початком проходження військової служби вважається: 1) день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту - для громадян, призваних на строкову військову службу; 2) день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі військовозобов`язаних, які проходять збори, та резервістів під час мобілізації; 3) день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти - для громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов`язаних;4) день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Згідно ч.10. ст. 25 зазначеного Закону, курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану - за його наявності) та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти, а також особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п`яти років (десяти років - для осіб офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти відповідно до підпунктів "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1 та підпунктів "д", "е", "є", "ж", "з" пункту 2 частини п`ятої статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, витрати, пов`язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Згідно п.1 Порядку   відшкодування курсантами та особами офіцерського складу   витрат, пов`язаних з їх утриманням  у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12 липня 2006 р. N 964,  Цей Порядок визначає механізм відшкодування  курсантами  в  разі    дострокового    розірвання   контракту   через  небажання продовжувати навчанн або  через  недисциплінованість  та  в  разі відмови  від  подальшого  проходження військової служби на посадах осіб  офіцерського  складу  після  закінчення  вищого  навчального закладу,  а також особами офіцерського складу,  які звільняються з військової служби протягом п`яти  років  після  закінчення  вищого військового   навчального   закладу  або  військового  навчального підрозділу вищого  навчального  закладу  (далі  -  вищі  навчальні заклади)  відповідно  до  пунктів  "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої  статті  26  Закону  України  "Про  військовий  обов`язок і військову службу"  витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищому навчальному закладі (далі - витрати).

          Пунктами 2-4 зазначеного Порядку визначено, що витрати  відшкодовуються  Міноборони,  МВС,  Адміністрації Держприкордонслужби,  Управлінню  державної  охорони,  СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбі.Відшкодування  здійснюється  у  розмірі  фактичних витрат, пов`язаних з:  грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням;  перевезенням до  місця  проведення   щорічної   основної   та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку;  оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв. Порядок розрахунку  витрат  установлюється Міноборони разом з Мінфіном,  МВС,  Адміністрацією  Держприкордонслужби,  Управлінням державної    охорони,    СБУ,    Службою    зовнішньої   розвідки, Держспецтрансслужбою.   Розрахунок  фактичних витрат здійснюється вищим навчальним закладом згідно з нормами утримання курсантів.

          Спільним наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16.07.2007  № 419/831/240/605/537/219/534 ( зареєстр. в Мінюсті 30 липня 2007 р. за №  863/14130) затверджено Порядок  розрахунку витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у вищих  навчальних закладах (надалі - Порядок № 419/831/240/605/537/219/534).

          Пунктом 2 Порядку № 419/831/240/605/537/219/534 визначено методику розрахунку   витрат,  пов`язаних  з  утриманням курсанта у ВНЗ.

          Так,   відшкодування здійснюється в розмірі  фактичних  витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у ВНЗ, а саме витрат на: грошове забезпечення; продовольче забезпечення; речове забезпечення; медичне забезпечення; перевезення до  місця   проведення   щорічної   основної   та канікулярної відпустки та назад; оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв.                               Витратами на грошове забезпечення є отримане курсантом щомісячне грошове забезпечення за весь період навчання. Щомісячне грошове   забезпечення  визначається  з  посадового окладу та  додаткових  видів  грошового  забезпечення  (підвищення посадового окладу та надбавки), передбачених чинним законодавством для цієї категорії військовослужбовців. Фактичні дані  беруться  з  розрахункових відомостей та інших передбачених  документів,  що  підтверджують  виплату  щомісячного грошового забезпечення курсанту.

          Витратами  на  продовольче  забезпечення  є   витрати, пов`язані   із  забезпеченням  курсанта  продовольством  згідно  з нормами харчування. Для  курсантів,  які  підпадають  під  дію  пункту 5 Порядку  ,  утримання  провадиться   на   підставі довідки-розрахунку,  складеної начальником продовольчої служби, за визначений  період  навчання  (у   тому   числі   перебування   на стажуванні,  на лікуванні,  на польовому виході тощо,  за винятком терміну перебування у відпустках). У довідці-розрахунку відображається кількість діб перебування на харчуванні та фактична його  вартість,  яка  підраховується  на підставі відповідних норм харчування.

          Витратами на речове забезпечення є витрати,  пов`язані із   забезпеченням   курсанта  речовим  майном  згідно  з  нормами забезпечення та лазне-пральними послугами. Утримання вартості  речового  майна  провадиться  на підставі довідки-розрахунку,   складеної   начальником   речової    служби. Визначення  залишкової  вартості  військового майна провадиться на підставі методики визначення залишкової  вартості  майна  Збройних Сил України та інших військових формувань. Вартість отриманих послуг лазне-прального  забезпечення  цією категорією осіб за визначений період навчання не відшкодовується.

          Витратами на медичне забезпечення є витрати, пов`язані з наданням  медичної  допомоги,  у  тому  числі  стоматологічної, безпосередньо  у  ВНЗ,  та   вартість   лікування   у   військових госпіталях.

          До   спожитих  курсантом  ВНЗ  комунальних  послуг  та енергоносіїв   належать   тепло,   гаряча   та    холодна    вода, водовідведення та електроенергія. Розрахунок здійснюється   виходячи   з   середнього    обсягу споживання на одного курсанта за добу: тепла та гарячої води - 0,0134 ГКал.; води та водовідведення - 0,2074 куб.м; електроенергії - 2,56 кВт/г. При проведенні    розрахунків   застосовуються   тарифи,   що встановлені для бюджетних установ і діють  у  місцевості,  в  якій розташований ВНЗ, у відповідному навчальному році.

          Після закінчення навчального року  у  наказі  начальника ВНЗ  про  переведення  курсантів  на наступний курс навчання проти прізвища  кожного  курсанта  проставляється  загальна  сума   його утримання за цей рік відповідно до розрахунків, визначених пунктом 2.1 Порядку  розрахунку  витрат,  пов`язаних  з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах. Щорічні витяги з цих наказів долучаються до особової справи випускника ВНЗ.

          У  разі  дострокового  розірвання  контракту  відповідні служби (підрозділи) забезпечення  навчального  процесу  здійснюють остаточний  розрахунок  фактичних  витрат  за  відповідними видами забезпечення,  складають  довідки-розрахунки  та  подають  їх   до кадрового підрозділу ВНЗ. Період навчання,  за  який здійснюється відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням,  визначається з дня зарахування  по  день виключення курсанта зі списків особового складу ВНЗ.

              У наказі   про   звільнення   курсанта   сума   відшкодування відображається  узагальнено  та  вноситься  до книги обліку нестач ВНЗ.

          Так, на виконання п.2 Порядку № 419/831/240/605/537/219/534 в наказах про переведення відповідача на кожен наступний курс значиться сума витрат ВНЗ на його утримання, а в наказі про   звільнення   курсанта   сума   відшкодування відображена узагальнено та складає  554307,70 грн. Однак,  відповідні суми повинні бути підтверджені розрахунками,  з огляду на приписи вищенаведених норм.

          Так, відповідачем надано до суду відповідні довідки - розрахунки, однак, підпис відповідача міститься лише на трьох з них: довідці про грошове забезпечення за період неповного навчання відповідача на 5 курсі серпень - листопад 2019 року на суму 31832,50 грн., довідці витрат на проживання за період з 01.08.2018 р. по 16.01.2019 року на суму 718,78 грн., довідці витрат на харчування серпень - листопад 2019року на суму 4364,70 грн.

          При цьому, всі надані позивачем до суду довідки не завірені печатками та такі, в силу п. 2 Порядку № 419/831/240/605/537/219/534 не підтверджені жодними доказами.

          Згідно ст.ст. 73-76 КАС України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.  Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

          Відповідно до ч.2 ст.94 КАС України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом.

          Так, до суду надано довідку витрат на медичне забезпечення за весь час навчання відповідача за підписом начальника медичної служби майором Колосовим Ю., витрати, зазначені в якій не підтверджені жодними доказами, така не завірена печаткою ВНЗ. Доказів ознайомлення відповідача з такою довідкою не надано.

          Крім того, до суду надано низку довідок витрат на проживання за весь час навчання відповідача за підписом начальника КЕС майора Пелехатого М. Однак, такі не завірені печаткою ВНЗ, доказів ознайомлення відповідача з такими довідками не надано. Крім того, вказані довідки, в порушення п. 2 Порядку № 419/831/240/605/537/219/534 не містять в собі розбивку на спожиті курсантом  ВНЗ  комунальні  послуги  та енергоносії:   тепло,   гаряча   та    холодна    вода, водовідведення та електроенергія та розрахунку, виходячи   з   середнього    обсягу споживання на одного курсанта за добу.

          Крім того, до суду надано низку довідок витрат на грошове забезпечення за весь час навчання відповідача за підписом начальника ФЕС майора Тарана О. Однак, такі не завірені печаткою ВНЗ, доказів ознайомлення відповідача з такими довідками не надано. Крім того, вказані довідки, в порушення п. 2 Порядку № 419/831/240/605/537/219/534 не підтверджені розрахунковими відомостями та іншими документами,  що  підтверджують  виплату  щомісячного грошового забезпечення курсанту.

          Також, до суду надано довідку витрат на харчування за весь час навчання відповідача за підписом начальника продовольчої служби капітана Міщенкова П. Однак така не завірена печаткою ВПН та на містить доказів ознайомлення відповідача з нею. Крім того, вказана довідка, в порушення п. 2 Порядку № 419/831/240/605/537/219/534 не підтверджена розрахунками   на підставі відповідних норм харчування.

          Крім того, до суду надано низку довідок витрат на речове забезпечення відповідача за часів його навчання за підписом начальника речової служби майора Валюса В. Однак така не завірена печаткою ВПН та на містить доказів ознайомлення відповідача з нею. Крім того, вказана довідка, в порушення п. 2 Порядку № 419/831/240/605/537/219/534 не підтверджена  розрахунками залишкової  вартості  військового майна.

          При цьому,  суд вказує, що сукупна сума витрат на утримання відповідача, зазначена у наказах про переведення не збігається з сумою позову та не збігається з сумою позову сукупна сума витрат, вказаних  у довідках позивача.

          Також, позивач, вказуючи про необхідність відшкодування, зокрема, витрат на проживання, не врахував того, що відповідачем ще до вступу до ВНЗ було отримано статус учасника бойових дій, що підтверджується посвідченням серії НОМЕР_1 від 16.05.2015 року, водночас, за ст.12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді: безоплатного проживання в гуртожитку; у свою чергу, учасникам бойових дій надаються такі пільги, зокрема, 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

          Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу ( ч.1 ст.77 КАС України).

          Так, дійсно, відповідач, в силу ч.10 ст.25 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" обтяжений обов`язком з відшкодування витрат на його утримання у ВНЗ, однак позивач, заявляючи про суму таких витрат на рівні 554307,70 грн. не надав жодних належних, допустимих та достатніх доказів на її підтвердження як у повному обсязі так і частково.

          Отже, розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги не підлягають  задоволенню.

          Керуючись ст.ст. 246255257295297 КАС України, суд -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову  Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" до   ОСОБА_1    про стягнення суми - відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його складання у повному обсязі шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду або в порядку, передбаченому п. 15.5 Розділу VII КАС України, а саме: до Другого апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд.

 Повний текст рішення складено 27 лютого 2020  року.

Суддя                                                                                Заічко О.В.